از این انار سفالی می‌توان به تنهایی و برای تزیین استفاده کرد.