یکی از زیباترین ،نفیس ترین وچشم نواز ترین تابلو های موجود در بازار هنر می باشد.